Photo Gallery > Lille France Blues Festival

Lille France Blues Festival - Feb. 2007

Watermelon Slim

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Cliff Belcher

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim & Cliff Belcher

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim & Ronnie Mack

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Cliff Belcher

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Ronnie Mack

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Cliff Belcher

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim & Cliff Belcher

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim & Ronnie Mack

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Watermelon Slim & Ronnie Mack

Photo by Hervé Leteneur www.skenea.eu

Michael Newberry

Photo by Cliff Belcher

Cliff Belcher & ?

Photo by Cliff Belcher

Watermelon Slim & Cliff Belcher

Photo by Cliff Belcher

Watermelon Slim & Ronnie Mack

Photo by Cliff Belcher